Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Nov 14, 2016

เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์

"เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ได้รวบรวมวิชาหลักทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ม.4-6 พร้อมข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมไปถึงแนวข้อสอบแนวใหม่ Pisa Liked ของ O-NET ม.3 ด้วย