เตรียมสอบ English อังกฤษ ป.6 เข้า ม.1

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมการวัดทักษะของนักเรียนในทุกด้าน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ทุกข้อ

นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่พบบ่อย และคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ รวบรวมไว้ให้อย่างละเอียด