การสังเกต ทิศทางและตำแหน่ง

การสังเกต ทิศทางและตำแหน่ง เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับฝึกทักษะการคิด ให้เด็กสามารถสังเกตรายละเอียดเปรียบเทียบ ถึงความแตกต่าง หรือความเหมือน เรียนรู้เรื่องทิศทางและตำแหน่ง ของสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน

โดยใช้เกมหรือแบบฝึกที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ซึ่งแบบฝึกหรือเกมการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้กลุ่มการคิดในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป