จำนวน การเรียงลำดับ และการแบ่งส่วน

จำนวน การเรียงลำดับ และการแบ่งส่วน เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับฝึกทักษะการคิด ให้เด็กสามารถสังเกตรายละเอียด เปรียบเทียบ ถึงความแตกต่าง หรือความเหมือน จำนวนและตัวเลข เรียงลำดับข้อมูล และการแบ่งส่วนของสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน

โดยใช้เกมหรือแบบฝึกที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ซึ่งแบบฝึกหรือเกมการศึกษาของสิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน โดยใช้เกมหรือแบบฝึกที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ซึ่งแบบฝึกหรือเกมการศึกษา