เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน หัดเขียน กขค

เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน หัดเขียน กขค
แบบฝึกหัดเขียนตัวอักษรเบื้องต้น
พร้อมแบบฝึกเตรียมพร้อมก่อนสอบเข้าโรงเรียน
 
คำแนะนำใช้หนังสือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
1.ให้น้องๆลองฝึกเขียนตัวอักษรตามเส้นประ
2.อธิบายโจทย์ให้น้องๆฟังและทำแบบฝึกหัดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
3.ให้น้องๆทำแบบฝึกหัดและพูดชมเชยน้องๆ