เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน หัดเขียน 123 ๑๒๓

เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน หัดเขียน 123 ๑๒๓
แบบฝึกหัดเขียนตัวเลขเบื้องต้น
พร้อมแบบฝึกเตรียมพร้อมก่อนสอบเข้าโรงเรียน
 
คำแนะนำใช้หนังสือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
1.ให้น้องๆ ลองฝึกเขียนตัวเลขตามเส้นประ
2.อธิบายโจทย์ให้น้องๆฟังและทำแบบฝึกหัดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
3.ให้น้องๆทำแบบฝึกหัดและพูดชมเชยน้องๆ