Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 7, 2017

หลักคณิตศาสตร์(เสริม) ม.ต้น (1-2-3)

หลักคณิตศาสตร์(เสริม) ม.ต้น (1-2-3) เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วยิ่งเพิ่มพูนความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปอีก ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

เพื่อเป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบมากมายหลายรูปแบบ ผู้เรียนจะได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนและเพิ่มเกรด ทั้ง ระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค เพื่อฝึกฝนพัฒนาความคิดให้ก้าวไกลออกไปจากแนวคิดเดิม

เหมาะสมกับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถศึกษาค้นคว้าในบทที่ไม่เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ใช้ประกอบการเรียน การสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น