ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๒

หนังสือ “ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๒” จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งนักเรียนจะสามารถอ่าน และทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบได้ด้วยตนเอง

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัดประกอบด้วยเรื่อง พยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด อักษรควบอักษรนำ สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป อักษร ๓ หมู่ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำที่ใช้ บัน, บรร และ ร หัน คำที่มี ฤ ฤา ฑ คำที่มีพยัญชนะ และสระที่ไม่ออกเสียง คำที่มีการันต์ และคำคล้องจอง พร้อมแนวข้อสอบให้นักเรียนได้ประเมินตนเองอีกด้วย