ติวเข้มสอบเข้าธนาคารออมสิน พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

การได้เข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนเกือบทุกๆ คน และเชื่อแน่ว่า หนึ่งองค์กรในฝันนั้นก็คือ "ธนาคารออมสิน" ทำให้มีผู้ที่อยากเข้าทำงานในธนาคารออมสินกันเป็นจำนวนมาก 

 

แม้ตลอดปีทางธนาคารออมสิน จะมีการเปิดรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ อยู่เสมอ ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าทำงานซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันเพื่อเข้าทำงานนั้นมีอยู่สูง สวนทางกับอัตราการรับซึ่งน้อยกว่าหลายเท่า   สำนักพิมพ์ ร่วมกับอาจารย์ และคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ มีความชำนาญ เป็นผู้วิเคราะห์แนวข้อสอบ  จึงได้ร่วมกันจัดทำหนังสือแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมาอย่างครบถ้วนทุกวิชา 

 

มั่นใจได้ว่าเป็นแนวข้อสอบที่มีคุณภาพ ซึ่ง "ตรง" หรือ "ใกล้เคียง" กับแนวข้อสอบที่ออกทุกๆ ปี เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเตรียมพร้อมทบทวน ภายในระยะเวลาอันจำกัด เพิ่มโอกาสที่จะสอบเข้าทำงานได้อย่างมาก
 


สารบัญ
แนวข้อสอบชุดที่ 1 พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2489
แนวข้อสอบชุดที่  2  ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
แนวข้อสอบชุดที่  3  ธุรกิจของธนาคารออมสิน
แนวข้อสอบชุดที่  4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ
แนวข้อสอบชุดที่  5 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบชุดที่ 6 เลขอนุกรม
แนวข้อสอบชุดที่  7 เงื่อนไขทางภาษาและเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
แนวข้อสอบชุดที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล
แนวข้อสอบชุดที่ 9 อุปมาอุปไมยและตรรกศาสตร์
แนวข้อสอบชุดที่ 10 ความรู้ทางด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบชุดที่ 11 แบบทดสอบมิติสัมพันธ์ 
แนวข้อสอบชุดที่ 12 ความละเอียดแม่นยำ 
แนวข้อสอบชุดที่ 13 แบบภาพเสมือน 
แนวข้อสอบชุดที่ 14 แบบทดสอบลักษณะนิสัย 
แนวข้อสอบชุดที่ 15 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ