แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4

พัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ด้วยแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150 ข้อ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองใช้เตรียมสอบเลื่อนชั้น และติวเข้มเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา


สารบัญ

Part 1  Grammar 
    บทที่ 1 Noun
    บทที่ 2 Article
    บทที่ 3 Pronoun  
    บทที่ 4 Verb  
    บทที่ 5 Adjective 
    บทที่ 6 Question word  
    บทที่ 7 Tense
Part 2 : Vocabulary   
Part 3 : Conversation  
แบบฝึกหัดท้ายบท


จุดเด่นสินค้า :

แบบฝึกหัดที่ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading และ Vocabulary ที่สนุกสนานและหลากหลายในทุกสาระการเรียนรู้ กว่า 150 ข้อ