แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ก) ทำได้ สอบได้ 100% ฉบับ จำลองข้อสอบจริง

เคล็ดลับสู่การเป็นหนึ่งในผู้สอบผ่าน การสอบครูผู้ช่วย (ภาค ก) อันเป็นการสอบที่มีผู้เข้าสอบมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยแนวข้อสอบฉบับจำลองสนามสอบจริง 


โดยคณะผู้จัดทำ ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มการออกข้อสอบ แล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นเป็นแนวข้อสอบจำลองที่ใกล้เคียงกับข้อสอบในการสอบจริง พร้อมอัพเดทให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และอิงหลักสูตรปัจจุบัน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำรู้ว่าแนวข้อสอบครั้งล่าสุด จะออกไปในแนวทางใด หรือเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ 

 

นำไปสู่จุดเด่นและจุดแข็งของแนวข้อสอบในเล่มนี้ ที่มีการเจาะประเด็นที่ต้องสอบ แนวข้อสอบไปโดยตรง ไม่อ้อมค้อม ไม่หว่านแห อ่านอย่างอย่างไร ทบทวนอย่างไร ทำข้อสอบในเล่มอย่างไร โอกาสที่จะพบกับข้อสอบจริงที่จะออกมาตรงกัน ออกใกล้เคียงกัน หรือออกอย่างที่อ่าน ที่ทบทวน จึงมีสูงมาก

 

อีกทั้งเพิ่มคุณภาพมากกว่าคู่มือเล่มอื่นๆ ด้วยแนวทางการเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรู้อย่างง่ายขึ้น และมาก จึงสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ในเนื้อหาของโทย์แต่ละข้อที่ต้องใช้สอบ มากกว่าการเป็นเพียงแค่โจทย์ธรรมดาๆ

 

ทางคณะผู้จัดทำ จึงมั่นใจว่า เมื่อได้ทดลองทำข้อสอบที่มีคุณภาพและใกล้เคียงกับข้อสอบที่จะออกสอบจริงเช่นนี้ โดยเฉพาะท่านที่ไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากนัก จะทำให้มีโอกาสสอบผ่าน เพื่อพานพบกับความสำเร็จดังใจหวัง มีชื่อติดอยู่ในรายนามผู้สอบผ่านครูผู้ช่วยภาค ก ได้อย่างมีโอกาสสูงเป็นลำดับต้นๆ 

 


ส่วนที่ 1 ความรอบรู้
แนวข้อสอบชุดที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 4 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบชุดที่ 5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ


ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบชุดที่ 1. ความสามารถด้านตัวเลข
แนวข้อสอบชุดที่ 2. ความสามารถด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบชุดที่ 3. ความสามารถด้านเหตุผล


ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวข้อสอบชุดที่ 1. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 2. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ชีวิต*ผมต้องทำเองให้ทันสมัยล่าสุด
แนวข้อสอบชุดที่ 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
แนวข้อสอบชุดที่ 4. มาตรฐานการปฏิบัติตน
แนวข้อสอบชุดที่ 5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

จุดเด่น

ครบถ้วนทุกวิชาการสอบ เน้นๆ กับข้อสอบที่มีการออกสอบบ่อยที่สุด สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น