แนวข้อสอบ ก.พ. ปีล่าสุด พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

การสอบ ก.พ.ถือเป็นการสอบที่สำคัญ เป็นสนามสอบที่ใหญ่ระดับประเทศ มีผู้สมัครสอบในแต่ละครั้งที่มีการเปิดรับเป็นจำนวนมาก เพราะปรียบเสมือนด่านแรกของการได้เข้าบรรจุทำงานราชการ

 

จึงมีผู้คนมากมายต่างมีความมุ่งหวังที่จะสอบให้ผ่าน ทั้งผู้ที่เรียนจบการศึกษาใหม่ จบมาได้ไม่นาน โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานแล้ว 

 

ดังนั้นการมีคู่มือที่ดีมีประสิทธิภาพช่วยให้สอบผ่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทางสำนักพิมพ์จึงร่วมกับทีมงานวิชาการ จัดทำแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งแนวข้อสอบครบถ้วทุกเนื้อหาที่ต้องสอบ  อัพเดทใหม่อย่างเป็นตามหลักสูตร และตามการเปลี่ยนแปลงการข้อสอบปัจจุบันล่าสุด 

 

อ่านและทบทวนได้ทุกที่เมื่อมีเวลาอย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันจำกัด พร้อมสรุปแนวข้อสอบกระจ่างอย่างละเอียด ได้ใจความ

 

อ่านและทบทวนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เพื่อการทดลองทำและทบทวนได้ทุกที่เมื่อมีเวลา เปิดอ่านได้ทันที  

 

สารบัญ
 

1.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

2.แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
ชุดที่1 ความสามารถด้านการคิดคำนวน (ลำดับ)
ชุดที่2 ความสามารถด้านการคิดคำนวน (อนุกรม)
ชุดที่3 ความสามารถด้านการคิดคำนวน (โจทย์คณิตศาสตร์)
ชุดที่4 ความสามารถด้านการคิดคำนวน (การวิเคราะห์ข้อมูล)
ชุดที่5 ความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปมัย)
ชุดที่6 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)
ชุดที่7 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
ชุดที่8 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)   เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ชุดที่ 1-8)

3. แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
แนวข้อสอบชุดที่1 การเรียงลำดับข้อความ
แนวข้อสอบชุดที่2 การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ
แนวข้อสอบชุดที่3 การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ
แนวข้อสอบชุดที่4 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
แนวข้อสอบชุดที่5 การเติมคำในบทความ
แนวข้อสอบชุดที่6 การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง
แนวข้อสอบชุดที่7 การสะกดคำได้ถูกต้อง   เฉลยแนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา (ชุดที่ 1-7) 
 

จุดเด่นสินค้า

สรุปแนวข้อสอบกระจ่าง ได้ใจความ เฉลยอย่างละเอียด ครอบคลุม และเชื่อมโยง รู้เฉลยหนึ่งข้อ ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดในข้ออื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง