Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 14, 2019

แนวข้อสอบ PAT 3 ทำได้ สอบได้ 100%

การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT 3 เป็นการทดสอบที่นักเรียนเกือบทุกคนต่างลงความเห็นว่ายากมากๆ เหตุผลเพราะรวมเนื้อหาและวิชายากๆ เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หลักการคำนวน วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่


1.ข้อสอบเชิงเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหา  กลศาสตร์ (แรง มวล และการเคลื่อนที่) ,ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง , เคมี (สาร และสมบัติของสาร) , พลังงาน ความร้อน และของไหล , คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม เป็นต้น


2.ข้อสอบเชิงศักยภาพ การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์ , ความถนัดเชิงช่าง , ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง , สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม , การแก้ปัญหา , ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น


เนื้อหาและวิชายากๆ ที่กล่าวมานี้ นักเรียนส่วนใหญ่จะได้เรียนอย่างจำกัดในห้องเรียน ในขณะที่ข้อสอบนั้นออกมากว้างกว่า และยากกว่าที่มีอยู่ในเนื้อหาที่เรียนมาตลอด ทางสำนักพิมพ์ จึงมุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย และมีคุณภาพ ทำให้หัวข้อที่ต้องทบทวนเพื่อการสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

 

แนวข้อสอบซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ถูกจัดระบบทำให้มีความเข้าใจ หรือจดจำได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

 

สารบัญ

1.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
2.แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
 

จุดเด่นสินค้า

หนังสือแนวข้อสอบที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนำเสนอสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ในการทบทวน มีโอกาสในการสอบผ่านสูงมาก