แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๖

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

ภาษาพาที
๑. จากผาแต้ม..สู่อียิปต์         
๒. ควาย ข้าวและชาวนา         
๓. อ่านป้ายได้สาระ          
๔. กทลีตานี           
๕. ละครย้อนคิด          
๖. กลอนกานท์จากบ้านไทย         
๗. กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า         
๘. ไม้งามในสวนแก้ว          
๙. ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน         
๑๐. ช้อนกลางสร้างสุขภาพ         
๑๑. สวยร้ายสายลับ          
๑๒. สี่ศิษย์พระดาบส          
๑๓. หนึ่งในประชาคม          
๑๔. เสียแล้วไม่กลับคืน         
๑๕. นิทานแสนสนุก          
๑๖. พ่างเพี้ยงพสุธา          
วรรณคดีลำนำ
๑. ชมรมคนรักวรรณคดี         
๒. นักสืบทองอิน          
๓. การเดินทางของพลายน้อย         
๔. อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี         
๕. ศึกสายเลือด          
๖. สมุดมิตรภาพ          
แนวข้อสอบ O-NET  
 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0