เจาะโจทย์ล่าสุด O-NET ป.6

การสอบ O Net เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อทั้งตัวผู้เรียนและสถานศึกษา หนังสือ เจาะโจทย์ O-NET ป.6 จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะ ก่อนลงสนามสอบจริง โดยแนวข้อสอบจะเน้นการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560

 

พัฒนาทักษะการทำข้อสอบให้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ด้วยแนวข้อสอบทันสมัย ข้อสอบที่ออกบ่อยที่มาพร้อมด้วยแนวคิดในการหาคำตอบแบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์  
เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบภาษาไทย 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาไทยแบบอัตนัย 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทยแบบอัตนัย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ออกสอบบ่อย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง