แนวข้อสอบ PAT 1 ทำได้ สอบได้ 100%

การสอบ PAT 1 หรือการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์นั้น เป็นการสอบที่สำคัญ โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งการสอบเพื่อการคัดเลือกของหลายๆ คณะในระบบ TCAS ตั้งแต่รอบที่ 2-5

 

นอกจากนี้ การสอบ PAT 1 ได้รับการกล่าวขวัญ ว่าเป็นการสอบที่ยากมากๆ เนื่องด้วยข้อสอบ 1 ข้อ ต้องใช้แนวทาง หลักการ สูตร รวมถึงแต่ละเนื้อหาที่เรียนมา มาแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้อง 
 

หากได้ฝึกฝน ทบทวน จนรู้แนวทางสำหรับการสอบในสนามสอบจริง จะทำให้สามารถสอบได้คะแนนในระดับที่สูง 

 

สารบัญ

1.แนวข้อสอบตรรกศาสตร์  - เฉลยแนวข้อสอบตรรกศาสตร์
2.แนวข้อสอบเซต-เฉลยแนวข้อสอบเซต
3.แนวข้อสอบระบบจำนวนจริง-เฉลยแนวข้อสอบระบบจำนวนจริง
4.แนวข้อสอบความสัมพันธ์และฟังก์ชันตรี-เฉลยแนวข้อสอบความสัมพันธ์และฟังก์ชันตรี
5.แนวข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติ-เฉลยแนวข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6.แนวข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์-เฉลยแนวข้อสอบเรขาคณิตวิเคราะห์
7.แนวข้อสอบฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม-เฉลยแนวข้อสอบฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
8. แนวข้อสอบเมทริกซ์-เฉลยแนวข้อสอบเมทริกซ์
9.แนวข้อสอบเวกเตอร์-เฉลยแนวข้อสอบเวกเตอร์
10.แนวข้อสอบจํานวนเชิงซ้อน-เฉลยแนวข้อสอบจํานวนเชิงซ้อน
11.แนวข้อสอบกําหนดการเชิงเส้น-เฉลยแนวข้อสอบกําหนดการเชิงเส้น
12.แนวข้อสอบลําดับและอนุกรม-เฉลยแนวข้อสอบลําดับและอนุกรม
13.แนวข้อสอบแคลคูลัสเบื้องต้น-เฉลยแนวข้อสอบแคลคูลัสเบื้องต้น
14.แนวข้อสอบการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่-เฉลยแนวข้อสอบการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15.แนวข้อสอบความน่าจะเป็น-เฉลยแนวข้อสอบความน่าจะเป็น
16.แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น-เฉลยแนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17.แนวข้อสอบการแจกแจงปกติ-เฉลยแนวข้อสอบการแจกแจงปกติ
18.แนวข้อสอบความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล-เฉลยแนวข้อสอบความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 

จุดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบเล่มนี้มีความยากในระดับใกล้เคียงกับข้อสอบจริงและข้อสอบเก่าที่ UPDATE ถึงปีล่าสุด ซึ่งเมื่อได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะสามารถเพิ่มความถนัด ความชำนาญ เตรียมพร้อมสำหรับการสอบจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ