แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

● ภาษาพาที
บทที่ ๑ น้ำใส
บทที่ ๒ ใจหาย       
บทที่ ๓ ครัวป่า
บทที่ ๔ กลัวทำไม
บทที่ ๕ ชีวิตใหม่
บทที่ ๖ มีน้ำใจ
บทที่ ๗ นักคิดสมองใส
บทที่ ๘ โลกร้อน
บทที่ ๙ รักพ่อ รักแม่         
●  แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑        
บทที่ ๑๐ เข็ดแล้ว
บทที่ ๑๑ เด็กดี
บทที่ ๑๒ ชาติของเรา
●  วรรณคดีลำนำ      
บทที่ ๑ ดอกสร้อยแสนงาม
บทที่ ๒ นิทานอ่านใหม่
บทที่ ๓ รื่นรสสักวา         
บทที่ ๔ ไก่แจ้แซ่เสียง        
บทที่ ๕ ภาพวาดของสีเทียน        
บทที่ ๖ ห้องสมุดป่า        
●  แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒  
 

จุดเด่นสินค้า : ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0