Complete Math มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ

หนังสือ "Complete Math มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ" เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกคิดและทำโจทย์หลากหลาย สรุปเนื้อหาครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุด 

 

“คณิตศาสตร์เข้าใจยาก แต่เข้าใจได้” 
โดยมีเฉลยที่ละเอียดสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง

 

เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อสอบที่หลากหลาย และการเฉลยข้อสอบที่ละเอียดเป็นขั้นตอนช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 เซต 
บทที่ 2 ตรรกศาสตร์ 
บทที่ 3 จำนวนจริง 
บทที่ 4 การให้เหตุผล 
บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
บทที่ 6 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 
บทที่ 7 เรขาคณิตวิเคราะห์ 
บทที่ 8 ภาคตัดกรวย 
บทที่ 9 เมทริกซ์ 
บทที่ 10 ลำดับและอนุกรม 
บทที่ 11 ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล 
บทที่ 12 ฟังก์ชันลอการิทึม 
บทที่ 13 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
บทที่ 14 สถิติ 
บทที่ 15 กฎการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน 
บทที่ 17 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
บทที่ 19 แคลคูลัส 
บทที่ 20 กำหนดการเชิงเส้น
บทที่ 21 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น ครอบคลุมใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตะลุยโจทย์ พร้อมเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย 


พร้อมทุกสนามสอบ
O-NET ᴥ 9 วิชาสามัญ
สอบตรง ᴥ โควตา ᴥ TCAS