รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

 

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญ

บทที่ ๑ ครอบครัวพอเพียง 
บทที่ ๒ คนละไม้ คนละมือ 
บทที่ ๓ ภัยเงียบ 
บทที่ ๔ ประชาธิปไตยใบกลาง
บทที่ ๕ ร่วมแรง ร่วมใจ
บทที่ ๖ จากคลองสู่ห้องแอร์ 
บทที่ ๗ ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
บทที่ ๘ ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง 
บทที่ ๙ ชีวิตมีค่า 
บทที่ ๑๐ ปลอดภัยไว้ก่อน 
บทที่ ๑๑ หน้าต่างที่เปิดกว้าง
บทที่ ๑๒ ภาษาจรรโลงใจ  
บทที่ ๑๓ สายน้ำ สายชีวิต 
บทที่ ๑๔ รู้ไว้ได้ประโยชน์ 
บทที่ ๑๕ แรงกระทบ
บทที่ ๑๖ วิถีชีวิตไทย

 

จุดเด่นสินค้า : แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน