แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.4

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.4" ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากให้ออกมาในรูปแบบแผนภาพ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

แผนภาพ 
สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 6
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระเศรษฐศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3
สาระประวัติศาสตร์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4
สาระภูมิศาสตร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 3

แบบทดสอบครบทุกหน่วยการเรียนรู้
 

จุดเด่นสินค้า : แผนภาพช่วยจำจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้