Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 3, 2016

หลักคณิตศาสตร์ ม.3 ฉบับ พิชิตคะแนนให้เต็ม 100 ทุกเทอม

หลักคณิตศาสตร์ ม.3 ฉบับ พิชิตคะแนนให้เต็ม 100 ทุกเทอม เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วยิ่งเพิ่มพูนความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปอีก ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบมากมายหลายรูปแบบ ผู้เรียนจะได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนและเพิ่มเกรด ทั้ง ระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค เพื่อฝึกฝนพัฒนาความคิดให้ก้าวไกลออกไปจากแนวคิดเดิม เหมาะสมกับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถศึกษาค้นคว้าในบทที่ไม่เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ใช้ประกอบการเรียน การสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียน