Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 8, 2016

เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์ (ม.1-3)

เนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบครบทั้งคณิตพื้นฐาน และเพิ่มเติม
- สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศ
- ทบทวนเพื่อเตรียมเก็บคะแนนสอบ O-NET ม.3