Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 19, 2016

สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3

สรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้

1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
3. เศรษฐศาสตร์
4. ประวัติศาสตร์
5. ภูมิศาสตร์

เหมาะสำหรับการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการสอบแข่งขันต่างๆ