สำนักพิมพ์ Think Beyond

เป็นสำนักพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้ประชากรมีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและการพัฒนาตนเองได้นั้นก็คือ ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่ดีและมีต้นแบบที่เหมาะสม ดังนั้นทางสำนักพิมพ์จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตหนังสือดีมีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตและธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในลำดับต่อไปจากวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา

ทางสำนักพิมพ์ Think Beyond จึงมีแนวทางในการผลิตหนังสือให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ เช่น หนังสือแนวการบริหารจัดการ สมัยใหม่, ไอเดียในการสร้างธุรกิจ, การพัฒนาตนเองและการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและแนวศาสนาปรัชญา เป็นต้น เพราะทางสำนักพิมพ์มีความเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงได้ตามที่ทางสำนักพิมพ์ตั้งความหวังไว้การประชาสัมพันธ์หนังสือดีที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ จะช่วยให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับรู้ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

สำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในการร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญงอกงามและมีความสุขมากยิ่งขึ้น อย่างที่เราทุกคนพึงปรารถนา