Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Mar 17, 2017

พิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ม.4-5-6

หนังสือพิชิตศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย (ม. 4 -5- 6) เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาเข้มข้นในเรื่อง Vocabulary ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมปลาย (ม.4, ม.5 และ ม.6 ) เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ด้าน Vocabulary ทั้งหมด โดยรวบรวบทุกเทคนิคและอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด 

เพื่อเตรียมสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในทุกๆ สนามแข่ง ตั้งแต่การสอบ GAT, O-NET  สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ทบทวนความรู้เพื่อสอบในระดับที่สูงขึ้น อย่างเช่น TOEIC, TU GET, CU TEP, TOEFL, IELT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ