Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Mar 24, 2017

ติวเข้มชีววิทยา พิชิตข้อสอบวิชาสามัญเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

ชีววิทยา (Biology) ซึ่งอยู่ในส่วนของ 9 วิชาสามัญ ถือเป็นวิชาที่มีรายละเอียดของเนื้อหา และสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ศึกษา อยู่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญคือต้องใช้ในการสอบ

การทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาชีววิทยา ทั้งเพื่อใช้ในการเรียนและในการสอบ จึงถือว่าต้องใช้ทั้งเวลา ใช้ทั้งความเข้าใจ และใช้ทั้งความจำอย่างมาก  การจัดระเบียบเนื้อหาที่มีจำนวนมาก ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหาของรายวิชาที่ต้องรู้ ภายในเวลาจำกัด

คู่มือเล่มนี้จึงถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะทำสามารถสอบได้ตามเป้าหมายที่หวังไว้