Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 21, 2017

แนวข้อสอบ ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100% เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม

การวางรากฐาน หรือการพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ เพราะหลายๆ ครั้งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะพบว่า บุตรหลายของท่าน มักจะประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนในห้องเรียน เช่น ตามเพื่อนไม่ทัน ไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน แต่ไม่กล้าที่จะถาม

สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียน จนทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหนักใจ   

ทั้งนี้จากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการเรียนการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรล่าสุด ที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ได้มีการปรับรูปแบบเนื้อหา 8 วิชา ให้มารวมกันในบางรายวิชา จนออกมาเป็น 5 วิชาสำคัญที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องเรียนกล่าวคือ

1.ปรับวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้นำมารวมเป็นรายวิชาเดียวกัน (ซึ่งบางโรงเรียนก็เอาไปเป็นวิชาเพิ่มเติม เช่นวิชาประวัติศาสตร์ หรือวิชาหน้าที่พลเมือง)
 
ดังนั้นเดิมที่ได้มีการสอบ 8 วิชา จึงได้มีการปรับมาเป็น 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , อังกฤษ แต่กระนั้นทุกวิชาล้วนแต่มีความสำคัญ และสัมพันธ์ต่อการสอบและการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดี 

เมื่อเป็นเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ และพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถไว้วางใจได้ หากท่านต้องการซื้อไปให้บุตรหลาน ในการติวหรือทดลองทำข้อสอบ โดยเฉพาะการทำคะแนนให้อยู่ในระดับ 4.00