Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 19, 2017

หลักวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1-2-3 ฉบับสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย และยากง่ายแตกต่างกันไป สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ก็คือ จะสามารถจดจำเนื้อหา หรือต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา ที่มีจำนวนมากนั้นได้อย่างไร โดยเฉพาะยิ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้สูตรในการคำนวณแล้ว ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก 

 

ขณะเดียวกัน ในการสอบสนามสำคัญๆ ที่ต้องใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 ก็ยิ่งสร้างความเครียดให้เกิดขึ้น หลายคนไม่รู้จะอ่านตรงไหน จะจดจำเนื้อหาวิชาที่มีอยู่มากมายเหล่านั้นได้อย่างไร

 

แต่เมื่อนักเรียนทุกคน ได้ใช้หนังสือคู่มือเล่มนี้ ประกอบการเรียน การศึกษา รวมทั้งใช้ทบทวนสำหรับการสอบ อันเป็นคู่มือที่ผ่านการสรุปอย่างได้มาตรฐาน ตรงประเด็น ในเนื้อหาหลักๆ ที่ต้องรู้และออกสอบบ่อยแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการจัดลำดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีระบบ อันนำไปสู่การมีผลการเรียนที่ดี และทำคะแนนสอบได้อย่างยอดเยี่ยม