Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 29, 2017

สรุปหลักวิชาชีววิทยา ม.4

หนังสือสรุปเนื้อหาอย่างละเอียดวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  สำหรับเตรียมพื้นฐานของนักเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยาระดับชั้น ม.ปลาย โดยเน้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับลึกขึ้นพร้อมเน้นแบบฝึกหัดแนวข้อสอบจริง และการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย