Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 30, 2017

เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 61-62

แนวข้อสอบสำหรับสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูปรับปรุงใหม่เพื่อเริ่มต้นอาชีพครู ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู และสมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้