Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 12, 2017

สรุปหลักวิชาคณิตศาสตร์ 2 ม.4

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์เสริม สำหรับปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบวัดความรู้ สอบเลื่อนชั้น และติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และแนวข้อสอบจริงกว่า 200 ข้อ