ตีโจทย์แตกคณิตศาสตร์ ม.4-5-6

สรุปแนวคิด สูตร เทคนิคการทำโจทย์และข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียน ม.4-5-6 โดยสามารถใช้ทบทวนความรู้และติวสอบตลอดปีการศึกษา  พร้อมแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด สำหรับนักเรียนั้น ม.6 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบตัวอย่างโจทย์ แนวคิดพร้อมวิธีทำ แบบฝึกหัดท้ายบทและแนวข้อสอบที่ใช้จริงในสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 250 ข้อ