Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jul 25, 2018

Short Note เคมี พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

วิชาเคมี เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่การจดจำไปพร้อมๆ กับการทำความเข้าใจ อย่างเป็นระบบนั้น เป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนส่วนมาก สำนักพิมพ์ จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้สิ่งที่ต้องท่องจำ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ให้จำได้อย่างง่ายๆ อย่างมีการจัดกระบวนการสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ 

 

ครบถ้วนทุกสูตร ทุกตารางธาตุ ทุกชื่อธาตุ ที่ได้ถูกนำมาเรียบเรียงไว้อย่างย่อ มีประสิทธิภาพทั้งในการเรียน และการสอบ 

 

สารบัญ

1. อะตอมและตารางธาตุ  
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ  
4. ปริมาณสารสัมพันธ์
5. ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมี  
8. กรด-เบส  
9. ไฟฟ้าเคมี
10. ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
11. เคมีอินทรีย์
12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
13. สารชีวโมเลกุล
 

จุดเด่นสินค้า

 เป็นหนังสือที่ทำให้การเรียนวิชาเคมีซึ่งมีเนื้อหาจำนวนวนมาก จึงจดจำยาก ให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ