บรมสูตร

พระไตรปิฎกนับเป็นจำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยมาจากพระพุทธเจ้า๘๒,๐๐๐พระธรรมขันธ์จากภิกษุ๒,๐๐๐พระธรรมขันธ์(ขุ.เถร.ไทย.๒๖/๑๐๒๗/๕๐๘) โดยแบ่งออกเป็นเล่มได้ จำนวน ๔๕ เล่ม และเป็นพระสูตร ๒๕ เล่ม นับว่าเกินครึ่งของพระไตรปิฎก นับว่ามีสาระทั้งย่อ ธรรมดาและพิสดารจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ (พระอภิธรรม) แล้วแปรสภาพออกมาเป็นภาษา เรื่องราว เพื่อให้ตรงกับนิสัย จริตของผู้ฟังให้เข้าใจ ให้น้อมนำไปปฏิบัติได้ทันที

 

แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมดก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด จึงเรียกว่า บรมสูตร ซึ่งได้นำมาเรียบเรียงเขียนไว้ในเล่มนี้ เพื่อให้ผู้สนใจที่ไม่มีโอกาสได้จับพระไตรปิฎกมาอ่านวิเคราะห์ ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อน้อมไปสู่ภาคปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาททุกระดับได้อีกด้วย

 

เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สัจจธรรมที่ไม่มีภาษา เป็นสภาวธรรมล้วน ๆ แปรสภาพออกมาเป็นภาษา   แต่ถ้าจะเลือกพระสูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมดก็คงมีจำนวนไม่กี่สูตร และ สูตรที่เก็บความพระสูตรไว้ทั้งหมด มีคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้

 

สารบัญ

บทนำ  กุญแจไขบรมสูตร
บรมสูตรที่ ๑ : ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บรมสูตรที่ ๒ : พรหมชาลสูตร ข่ายแห่งพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ
บทสรุป : สังเคราะห์หลักธรรมในบรมสูตร

 

จุดเด่นสินค้า : หนังสือพระสูตรทั้งหลายมีความงดงามด้านภาษาและอรรถ และบรมสูตรเล่มนี้ ได้เขียนเรียบเรียงมาอย่างดี มีความงดงามทั้งภาษาและอรรถเช่นกัน