Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 26, 2018

แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63

แนวข้อสอบสำหรับสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูปรับปรุงใหม่ สำหรับการเริ่มต้นอาชีพครู ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู และสมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

 

รวมแนวข้อสอบต่างๆ ในวิชาการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู และสมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้