แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 5

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร        
บทที่ 2 มุม
บทที่ 3 เส้นขนาน       
บทที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น         
บทที่ 5 เศษส่วน
บทที่ 6 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน        
บทที่ 7 ทศนิยม
บทที่ 8 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม       
บทที่ 9 บทประยุกต์          
บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 11 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 12 รูปวงกลม
บทที่ 13 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก       
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1          
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2  
แบบทดสอบท้ายเล่ม

 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง