สรุปเข้ม พิชิตสนามสอบ ป.6 เข้า ม.1

สรุปเนื้อหาครอบคลุม สาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลัก ที่ใช้ในการสอบ พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ที่ออกสอบบ่อย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พิเศษปรับปรุงแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกสนามแข่ง

 

ส่วนของเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับประถมเพื่อใช้การเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง

 

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ และการหาร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เส้นขนาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  สมการและการแก้สมการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทิศและแผนผัง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปวงกลม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 บทประยุกต์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์

วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   ร่างกายของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   สารรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   ไฟฟ้า
 
วิชาภาษาอังกฤษ
Chapter1 Noun
Chapter2 Article
Chapter3 Pronoun
Chapter4 Verb

Chapter5 Adjective
Chapter6 Adverb
Chapter7 Comparison
Chapter8 Preposition
Chapter9 Conjunction
Chapter10 Tense

วิชาภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อักษรไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะของคำ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วลีและประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  คำราชาศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  พจนานุกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สำนวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  หลักการเขียน

 วิชาสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ภูมิศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ศาสนา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่พลเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เศรษฐศาสตร์

 

อัพเดต เนื้อหาและข้อสอบใหม่ล่าสุดในท้องตลาด คัดสรรเนื้อหาครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้ออกข้อสอบจริง และบ่อยที่สุด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์