คณิตศาสตร์ EP(English Program) ป.1

หนังสือสรุปสาระวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร EP(English Program) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น เป็นพิเศษ โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกฝนภาษาอังกฤษ

 

โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา ที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar  Reading  Comprehension  และ Vocabulary  เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพ ประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  พร้อมกับเพิ่มเติมทักษะในการฝึกทำโจทย์ และข้อสอบให้หลากหลาย

 

เน้นสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้มากที่สุด สำหรับทบทวนความรู้ เพิ่มคะแนน ตลอดปีการศึกษา

 

สารบัญ

    บทที่  1    จำนวนนับ 1 – 5 และ 0
    บทที่  2    จำนวนนับ 6 – 10 
    บทที่  3    เลขคู่และเลขคี่
    บทที่  4    การเปรียบเทียบจำนวน 2 จำนวน
    บทที่  5    การบวกจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
    บทที่  6    การลบจำนวน 2 จำนวน ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
    บทที่  7    จำนวนนับ 11 – 50
    บทที่  8    การบวกและลบเลขจำนวน 2 หลัก
    บทที่  9    หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบ
    บทที่  10    การเขียนจำนวนในรูปของการกระจาย
    บทที่  11    การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
    บทที่  12    การชั่ง
    บทที่  13    การตวง
    บทที่  14    การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
    บทที่  15    วันและเวลา
    บทที่  16    การบวกและลบเลขระคน พร้อมโจทย์ปัญหาอย่างง่าย

 

จุดเด่นสินค้า

เนื้อหา เข้มข้นและครอบคลุม สาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน EP(English Program) พร้อมโจทย์และแบบฝึกหัดละเอียด เนื้อหาแยกตามบทของสาระการเรียนรู้ที่ใช้เรียนจริง แบบฝึกหัดที่หลากหลาย ให้นักเรียนสามารถเลือกทำในบทและเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจหรือไม่ถนัด ได้อย่างเจาะลึก เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และทำคะแนนเพิ่มมากขึ้น