แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 1

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องจำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0              
บทที่ 2 เรื่องจำนวนนับ 6 ถึง 9       
บทที่ 3 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9     
บทที่ 4 เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9           
บทที่ 5 เรื่องจำนวนนับ 10 ถึง 20              
บทที่ 6 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 
บทที่ 7 เรื่องการวัดความยาวและความสูง 
บทที่ 8 เรื่องการชั่ง
บทที่ 9 เรื่องการตวง         
บทที่ 10 เรื่องจำนวนนับ 21 ถึง 100 
บทที่ 11 เรื่องรูปเรขาคณิต                
บทที่ 12 เรื่องเวลา            
บทที่ 13 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 
บทที่ 14 เรื่องการบวกลบระคน 
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

 

จุดเด่นสินค้า : ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง