แบบฝึกคณิตศาสตร์ ประถม 6

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียนพร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมสรุปที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญในแต่ละบทได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

บทที่  1 เรื่อง จำนวนนับ  และการบวก  การลบ  การคูณ  และการหาร
บทที่  2 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ 
บทที่  3 เรื่อง เศษส่วน  และการบวก  การลบ การคูณและการหาร
บทที่  4  เรื่อง  ทศนิยม 
บทที่  5  เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณและการหารทศนิยม
บทที่  6  เรื่อง  เส้นขนาน
บทที่  7 เรื่อง   สมการและการแก้สมการ
บทที่  8  เรื่อง  ทิศ  แผนที่และแผนผัง
บทที่  9 เรื่อง   รูปสี่เหลี่ยม
บทที่  10 เรื่อง  รูปวงกลม
บทที่  11 เรื่อง  บทประยุกต์
บทที่  12 เรื่อง  รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่  13  เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2

 

จุดเด่นสินค้า

ข้อสอบทันสมัย ตรงตามบทเรียน พร้อมสรุปสาระสำคัญและอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้รวดเร็วแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง