แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๔

สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

 

สารบัญ

ภาษาพาที   
บทที่ ๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน       
บทที่ ๒ ออมไว้กำไรชีวิต         
บทที่ ๓ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น       
บทที่ ๔ ภูมิใจมรดกโลก         
บทที่ ๕ ชีวิตที่ถูกเมิน         
บทที่ ๖ โอม ! พินิจมหาพิจารณา        
บทที่ ๗ แรงพิโรธจาดฟ้าดิน        
บทที่ ๘ ไวรัสวายร้าย         
บทที่ ๙ สนุกสนานกับการเล่น       
บทที่ ๑๐ หนูเอยจะบอกให้        
บทที่ ๑๑ คนดีศรีโรงเรียน        
บทที่ ๑๒ สารพิษในชีวิตประจำวัน       
บทที่ ๑๓ อย่างนี้ดีควรทำ        
บทที่ ๑๔ กระดาษนี้มีคุณค่า        
บทที่ ๑๕ รักที่คุ้มภัย         
บทที่ ๑๖ ธรรมชาตินี้มีคุณ        
วรรณคดีลำนำ    
บทที่ ๑ การผจญภัยของสุดสาคร        
บทที่ ๒ น้ำผึ้งหยดเดียว         
บทที่ ๓ ระบำสายฟ้า         
บทที่ ๔ เรื่องเล่าจากพัทลุง     
บทที่ ๕ ดวงจันทร์ของลำเจียก 
บทที่ ๖ ห้องสมุดป่า         
บทที่ ๗ เที่ยวเมืองพระร่วง
 

จุดเด่นสินค้า : ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0