แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร EP(English Program) ป.3

รวบรวมแบบฝึกหัดและโจทย์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร Engliah Program(EP) หลักสูตร Inter, Intebsive และ bilingual ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นเป็นพิเศษ

 

โดยเนื้อหาจะเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมบทเรียนเพื่อทบทวนความรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทุกบทสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ละเอียดที่สุด ตั้งแต่ Grammar  Reading  Comprehension  และ Vocabulary   เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพประกอบสวยงาม ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุก ในการทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มคะแนน ของการสอบตลอดปีการศึกษา

 

เน้นข้อสอบและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program(EP) ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น โดยเฉพาะ

 

Introduction to English  

-  N41English Letter (A - Z)

- Vocaburaly

Number

- Number 1 – 100 และ การเขียนตัวเลขที่มากกว่า 100

- Ordinal Number (ตัวเลขแสดงลำดับ)

Basic Grammar

- Noun (คำนาม)

- Pronoun

- Verb

- Adjective

- Preposition

 

หนังสือรวมโจทย์และแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program(EP) หลักสูตร Inter, Intebsive และ bilingualระดับประถม ที่แยกตามชั้นปี ซึ่งเป็นซีรีย์เดียวที่มีในท้องตลอดตอนนี้ เนื้อหานั้นสอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด โดยเพิ่มระดับความยากและท้าทาย ที่มีการเน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้น