รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๕ (วรรณคดีลำนำ)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ

 

รวมแบบฝึกเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทย

 

สารบัญ

บทที่ ๑ กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
บทที่ ๒ กระเช้าของนางสีดา 
บทที่ ๓ วิชาเหมือนสินค้า
บทที่ ๔ พ่อค้าจากเมาะตะมะ
บทที่ ๕ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
บทที่ ๖ คบพาล พาลพาไปหาผิด
บทที่ ๗ เหตุการณ์ในบ้านสวน
บทที่ ๘ ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
พินิจวรรณกรรม

 

จุดเด่นสินค้า : แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน