รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๑ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

 

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญ

บทที่ ๑ เรื่อง ใบโบก ใบบัว
  เสริมทักษะความรู้ อักษรกลาง  อักษรสูง อักษรต่ำ สระ
บทที่ ๒ เรื่อง ภูผา
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรกลาง  อักษรสูง อักษรต่ำ ทบทวนสระ  เลขไทย
บทที่ ๓ เรื่อง เพื่อนกัน
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรสูง อักษรต่ำเพิ่มเติม สระเพิ่มเติม  เลขไทยเพิ่มเติม
บทที่ ๔ เรื่อง ตามหา 
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระเพิ่มเติม  ทบทวนเลขไทย
บทที่ ๕ เรื่อง ไปโรงเรียน
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรสูงเพิ่มเติม สระอือ  วรรณยุกต์เอก โท
บทที่ ๖ เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระเอีย  สระอัว   
บทที่ ๗ เรื่อง เพื่อนรัก   เพื่อนเล่น
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระอะ  อิ อึ อุ วรรณยุกต์ตรี จัตวา
บทที่ ๘ เรื่อง พูดเพราะ
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องอักษรต่ำเพิ่มเติม สระอำ  เอา  เอะ   แอะ  วรรณยุกต์
บทที่ ๙ เรื่อง เกือบไป
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องทบทวน อักษรสูง กลาง ต่ำ สระโอะ, เอาะ, ออ, เออะ, เออ, เอือ
  ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
บทที่ ๑๐ เรื่อง เพื่อนรู้ใจ
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องผันวรรณยุกต์  อักษรสูง  แม่  ก  กา  และตัวสะกด   แม่กง   แม่กน
บทที่ ๑๑ เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องผันวรรณยุกต์  อักษรต่ำ ตัวสะกด แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว สัญลักษณ์ 
  เครื่องหมายและสัญญาณ
บทที่ ๑๒ เรื่อง วันสงกรานต์
  เสริมทักษะความรู้ เรื่องสงกรานต์ ผันวรรณยุกต์  อักษรกลาง    สูง   ต่ำ ตัวสะกด แม่กบ  แม่กก
 

จุดเด่นสินค้า : แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน