รวมแบบฝึกภาษาไทย ป. ๒ (ภาษาพาที)

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด

 

รวมแบบฝึกภาษาไทยด้านหลักภาษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้รู้จักใช้ความคิดเชื่อมโยง และกระตุ้นความสนใจให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สารบัญ

บทที่ ๑  เรื่องน้ำใส
เสริมทักษะความรู้ ทบทวนพยัญชนะ/ทบทวนสระ ป.๑ /ตัวสะกด/การผันวรรณยุกต์
บทที่ ๒  เรื่องใจหาย
เสริมทักษะความรู้ ทบทวนสระ/ตัวสะกดแม่กง กม กน (ตรงแม่/ไม่ตรงแม่)
บทที่ ๓  เรื่องครัวป่า
เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะควบกล้ำ ร ล/สระเอือะ เอือ /ตัวสะกดแม่เกย กก กบ (ตรงแม่/ไม่ตรงแม่)
บทที่ ๔  เรื่องกลัวทำไม
เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะ ควบกล้ำ ว/สระอือ (มีตัวสะกด/ไม่มีตัวสะกด) /ตัวสะกดแม่กด  เกอว  (ตรงแม่/ไม่ตรงแม่)
บทที่ ๕  เรื่องชีวิตใหม่
เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะ/อักษรนำ (ห นำ) สระอะ (มีตัวสะกด) คำที่ออกเสียง อะ มีรูป สระอะและไม่มีรูปสระอะ
บทที่ ๖  เรื่องมีน้ำใจ
เสริมทักษะความรู้ พยัญชนะ อักษรนำ (ห นำ อ นำ)/สระโอะ (มีตัวสะกด)/ผันวรรณยุกต์ เอก โท
บทที่ ๗  เรื่องนักคิดสมองใส
เสริมทักษะความรู้ สระเอะ แอะ (มีตัวสะกด)
บทที่ ๘  เรื่องโลกร้อน
เสริมทักษะความรู้ สระอัว (มีตัวสะกด) /คำที่มีพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียง
บทที่ ๙  เรื่องรักพ่อ รักแม่
เสริมทักษะความรู้ สระออ (มีตัวสะกด)/คำที่มี ฤ ฤา/คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน
บทที่ ๑๐  เรื่องเข็ดแล้ว
เสริมทักษะความรู้ สระเออ (มีตัวสะกด)
บทที่ ๑๑  เรื่องเด็กดี
เสริมทักษะความรู้ คำที่มี รร (ร หัน)/เครื่องหมายต่างๆ ทัณฑฆาต, ไม้ยมก, อัศเจรีย์, อัญประกาศ
บทที่ ๑๒  เรื่องชาติของเรา
เสริมทักษะความรู้ สระ/รูปสระ( มีตัวสะกด/ไม่มีตัวสะกด)
 

จุดเด่นสินค้า : แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน