Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jan 14, 2020

Complete Biology มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ

ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นคนมีเหตุและผล

"Complete Biology มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560


เหมาะสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมปลาย และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เพื่อจะได้ทบทวนความรู้วิชาชีววิทยา และฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย และยังมีเฉลยข้อสอบครบถ้วนทุกข้ออีกด้วย

 

ชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เราเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับชีววิทยาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ การเกษตร โภชนาการ หรือสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อยู่ร่วมกันได้

 

สารบัญ

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
บทที่ 2 สารชีวโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 4 การหายใจระดับเซลล์
บทที่ 5 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
บทที่ 7 เทคโนโลยี DNA
บทที่ 8 วิวัฒนาการ
บทที่ 9 โครงสร้างพืชดอก
บทที่ 10 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก
บทที่ 11 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 12 ฮอร์โมนพืชและการตอบสนองของพืช
บทที่ 13 การย่อยอาหาร
บทที่ 14 การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
บทที่ 15 การลำเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด
บทที่ 16 ระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 17 การขับถ่าย
บทที่ 18 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 19 การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์
บทที่ 20 ฮอร์โมนและการรักษาสมดุล
บทที่ 21 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
บทที่ 22 พฤติกรรมของสัตว์
บทที่ 23 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 24 ระบบนิเวศ

 

จุดเด่นสินค้า : เนื้อหาละเอียดครบถ้วน 4 สีสวยงาม เน้นจุดสำคัญ ครอบคลุมทุกสนามสอบ O-NETㆍ9 วิชาสามัญㆍสอบตรง ㆍโควตา ㆍ TCAS