สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.3

สรุปเนื้อหาโดยละเอียดตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560 )  โดยเน้นเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อยๆ พร้อมจับประเด็นหัวข้อยาก ทำเป็นตารางสรุป อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมแบบฝึกหัดทุกหัวข้อสำหรับให้เด็กๆ ฝึกทำโจทย์ฝึกทักษะให้หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัดให้เก่งยิ่งขึ้น

 

และพิเศษด้วยแนวข้อสอบจริงที่ปรับปรุงโจทย์ใหม่ล่าสุด ให้เด็กลองทำโจทย์ก่อนทำข้อสอบจริง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการเด็กอัฉริยะภาพ อีกด้วย

 

เนื้อหาเข้มข้น ครบตามสาระการเรียนรู้ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง 2560) พร้อมแนวข้อสอบจริงฉบับอัปเดต และเพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการเด็กอัฉริยะภาพ อีกด้วย

 

สารบัญ

จำนวนไม่เกิน 100,000
การบวกลบจำนวนไม่เกิน 100,000
การคูณ
การหาร
การบวก ลบ คูณ หารระคน
เวลา
แผนภูมิแท่งและรูปภาพ
การวัดความยาว
การชั่ง การตวง
จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง และมุม
รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร
เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย


จุดเด่น : เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด พร้อมเพิ่มเติมแนวข้อสอบยากของสนามสอบสำคัญสำหรับนักเรียน ชั้น ป.3 คือ สนามสอบ NT และ สนามสอบโครงการเด็กอัฉริยะภาพ อีกด้วย