Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jun 25, 2020

1,000 โจทย์เด็ด ติวเข้มก่อนสอบ O-NET ม.3

การสอบ O-NET ม.3 นั้นนับเป็นสนามสอบที่สำคัญมากสำหรับเด็กในระดับ ม.ต้น เพราะทุกคะแนนนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ถ้าเด็กทำคะแนนได้สูงย่อมหมายรวมถึงครูผู้สอนและโรงเรียนมีความใส่ใจสร้างมาตรฐานทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กและสังคม

 

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักพิมพ์จึงให้ความสำคัญจัดทำหนังสือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและครูผู้สอน โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นแนวข้อสอบ 4 วิชาหลักที่เด็กต้องใช้ในการเตรียมตัวสอบ ทุกวิชาแนวข้อสอบถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และคลุกคลีอยู่ในแวดวงการสอบมานาน

 

เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กในการทำคะแนนสอบให้ได้สูงสุดจนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปใช้ติวเด็กเพิ่มเติมก่อนสอบได้

 

เพิ่มทักษะการทำข้อสอบ 4 วิชาหลักก่อนสอบ O-NET ม.3 ด้วยแนวข้อสอบที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นแนวข้อสอบที่มักพบบ่อย และมีรูปแบบข้อสอบตามแนวที่ สทศ. กำหนด

 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์                            วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5   แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
 

วิชาวิทยาศาสตร์                            วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์             แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แบบ 5 ตัวเลือก
แบบเลือกตอบเชิงซ้อน
 

จุดเด่นสินค้า : การจัดวางเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา แนวข้อสอบจัดแบ่งเป็นชุด เพื่อความเหมาะสมกับเวลาและสมาธิของเด็ก