QUICK Write & Paint คัด ABC รู้ศัพท์ ระบายสี

มาเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งหมด 26 ตัว กันเถอะ! 


หนังสือแบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษ มีตัวอักษรครบทั้ง 26 ตัว ตั้งแต่ A ถึง Z 
เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย พร้อมคำศัพท์มากมาย เกมโยงเส้นจับคู่ มีสติกเกอร์ให้เล่นสนุกและภาพประกอบสำหรับระบายสีได้อย่างเต็มที่! 
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะกับเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือใช้ฝึกหัดที่บ้านก็ได้ 

 

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

คุณสมบัติของเล่มนี้ 
-Free! Stickers 
-สนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดคัดหัดเขียน 
-ฝึกทักษะการใช้มือ ลากเส้น ติดสติกเกอร์ 
-ระบายสีได้ 
-ช่วยฝึกสมาธิ 
-เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาการศึกษาปฐมวัย