เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

เตรียมสอบ วิทย์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง เล่มนี้จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ติวเตอร์บิ๊กได้สรุปเนื้อหาให้ออกมากระชับ และครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบท้ายบทเพื่อให้น้องๆ ได้ทบทวนในแต่ละบทเรียน


เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

 

บทนำ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตอน...วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
บทที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
ตอน...วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
บทที่ 4 สารและสมบัติของสาร
บทที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 6 งานและพลังงาน
ตอน...วิทยาศาสตร์กายภาพ
บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ 8 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1

 

จุดเด่นสินค้า :

- เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ครอบคลุมทุกสนามสอบโรงเรียนเครือสาธิต • จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนดังประจำจังหวัด แนวข้อสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อยาก